Přeskočit na obsah

Provozní řád

Provozní řád ubytování v apartmánech Penzionu 121

Hlavní 121, 691 43 Hlohovec

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách apartmánů, vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu na základě smluvního vztahu.

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

Provozovatel:
Adamcová Jana, Sídlo: Čs. armády 45, 69141 , Břeclav 4, Telefon: +420 792 777 181, IČ: 44998660

Rozsah služeb: Ubytování v soukromí

Ubytovací služby:

Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení, má právo provozovatel Jana Adamcová , odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací služby.

Při příjezdu je host povinen se v prostorách apartmánu přezout do čisté domácí obuvi a udržovat takto ubytovací prostory penzionu v čistotě.
K ubytování slouží 2 apartmány, a to dva : 2-lůžkové a jeden 4-lůžkový.
K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 7 dní.
Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.

Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.
Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet do apartmánů. K jejich uskladnění slouží prostory ve dvoře popřípadě uzamykatelné garáži ve dvoře domu.
V apartmánech je zakázáno přemísťování nábytku bez předchozího souhlasu provozního a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.
V apartmánech je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.
V celém pobytu platí zákaz pobytu domácích zvířat.

Rezervační a storno poplatky:
Pro závaznou rezervaci ubytování je požadována záloha ve výši 50 %.

Způsob platby: převodem nebo hotově
Při příjezdu bude taktéž složena vratná kauce 2000 Kč na případné vzniklé škody ze strany objednavatele.
V případě nezjištění žádných škod na majetku provozovatele, bude kauce navrácena hostům v plné výši.
Rezervace je závazná až po uhrazení požadované zálohy.
Nebude-li do dohodnuté doby hostem záloha uhrazena, může být ze strany provozovatele rezervace jednostranně zrušena.
Storno 14 dnů před zahájením pobytu:
50 % z celkové částky, 7 dnů : 100% z celkové částky

Odpovědnost za škody:

Na počátku ubytování přebírá objednavatel apartmán bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození apartmánu, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.

Bude-li zjištěno takové poškození vybavení apartmánů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě
provozovatelem doložené pořizovací ceny.

Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení domu v ostatních společných prostorách.

Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku před domem. Provozovatel nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách.

Bezpečnostní pravidla a opatření:

Pohyb v domě, v jeho okolí a je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.
Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.
Host nesmí v prostorách domu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozního oheň.
Veškeré prostory domu jsou kompletně nekuřácké.

Protipožární pravidla a protipožární opatření:

Dům je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě ve dvoře. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.
V celém domě je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji.
Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí … ) , bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přeji vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu! Jana Adamcová.